Commissies 2019

Wat is een parlement zonder commissies? Een vitaal onderdeel van het parlementaire spel van het MEP zijn de commissies. Hier gebeurt het allemaal. Na overleg tussen de parlementariërs zullen zij besluiten met welke problemen de commissie geconfronteerd wordt en hoe zij dit denken op te lossen. Alle deelnemende landen worden vertegenwoordigd door een afgevaardigde; de parlementariër. Nadat alle informatieve clausules en operatieve clausules zijn vastgesteld en geconcretiseerd worden deze door de commissie gepresenteerd aan het Europese parlement in het plenaire debat. Na de presentatie wordt de commissie aan de tand gevoeld door het parlement en zullen zij hun oplossingen moeten verdedigen. Ten slotte zullen de commissies hun plannen officieel indienen en zal het parlement erover gaan stemmen. Het is uiteindelijk het parlement dat bepaald of de oplossingen worden aangenomen of verworpen.

Tijdens MEP 2019 zijn de commissies en bijbehorende vraagstukken als volgt:
Commissie Constitutionele Zaken
Het vraagstuk van de Europese Verkiezingen in 2019.
In mei 2019 zullen de verkiezingen van het Europees Parlement plaatsvinden. De opkomst voor de Europese parlementsverkiezingen ligt al sinds 1999 onder de 50% en blijft gestaag dalen. Om de legitimiteit van het Europees Parlement, en daarmee de Europese Unie als geheel, te verhogen is een hoge opkomst wenselijk. Daarbij is het van belang dat kiezers beter geïnformeerd en dus gemotiveerd worden. Hoe kan de EU zorgen voor een hogere opkomst bij de aanstaande verkiezingen en de kiezer beter bereiken en informeren? Sommige lidstaten, zoals België, kennen een formele stemplicht. Andere lidstaten, zoals Estland, experimenteren met online stemmen. Welke maatregelen zou de EU op Europees niveau kunnen doorvoeren om de betrokkenheid van de burgers te verhogen?

Commissie Milieubeheer, Voedselveiligheid en Volksgezondheid
Het vraagstuk van de vaccinatiegraad.
De noodzaak en gemeende gevaren van vaccinaties zijn volop onderwerp van discussie. Waar vaccinnaties eerst als normaal gezien werden en alleen door kleine groepen mensen geweigerd werden vanwege  bijvoorbeeld geloofsovertuiging, is er nu ook sprake van weigering onder andere jonge hoogopgeleiden. Intussen grijpen de mazelen in heel Europa om zich heen. Hoe kan de EU zorgen voor een hogere vaccinatiegraad? Aan de andere kant is het  vaccin tegen meningokokken niet aan te slepen na een recent overlijdensgeval. Niet in alle lidstaten zijn vaccinaties even gemakkelijk te verkrijgen, hoe kan de EU er voor zorgen dat de toegang tot vaccinaties gelijk is?

Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming
Het vraagstuk van de digitale interne markt.
De Europese economie heeft baat bij Europese elektronische handel om te kunnen concurreren met landen als China en de VS. In deze landen draagt een sterke digitale interne markt bij aan economische groei. In Europa zijn er nog veel belemmeringen, omdat veel regelgeving op nationaal niveau geregeld is. Tegenstrijdige wetten en voorschriften maken het moeilijk om grensoverschrijdende transacties tot een succesvol einde te brengen. Hoe kan de EU zorgen voor een verbetering van de digitale interne markt? Enkele lidstaten vinden dat de digitale markt privacy schendt en onveilig is. Welke maatregelen kunnen er genomen worden om de digitale markt veiliger te maken?

Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken
Het vraagstuk van de democratie.
De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn bezorgd over de staat van de rechtsstaat in onder andere Polen en Hongarije. Omstreden hervormingen worden doorgevoerd die de veiligheid en democratie bedreigen. In 2018 heeft het Europees Parlement besloten een artikel 7 procedure te starten tegen Polen, en een meerderheid besloot ook te stemmen voor diezelfde procedure tegen Hongarije. Hoe moet de EU omgaan met lidstaten waarin de democratie bedreigd wordt? Een artikel 7 procedure heeft weinig kans van slagen door de benodigde unanimiteit in de Europese Raad. Welke andere maatregelen kan de EU gebruiken om een vuist te maken tegen het uithollen van de democratie in lidstaten?

Commissie Vervoer en Toerisme
Het vraagstuk van duurzaam vervoer.
Het vervoersbeleid van de Europese moet drempels voor internationaal vervoer tussen en binnen lidstaten wegnemen. Daarnaast moet transport schoner worden. Momenteel zijn lucht- en wegverkeer verantwoordelijk voor de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen en neemt de brandstofrekening alleen maar toe. Een van de doelstelling van het Europese vervoersbeleid is dat langeafstandswegvervoer en korteafstandsluchtvervoer over te hevelen naar het spoor. Essentiele voorwaarde daarbij is wel dat de Europese spoorwegen worden verbeterd. Hoe kan de EU ervoor zorgen dat de nationale spoorwegen een groot effectief Europees spoorwegennetwerk vormen? Welke maatregelen kan de EU nemen om burgers en bedrijven te stimuleren het spoor te gebruiken?

Commissie Buitenlandse Zaken
Het vraagstuk van migratiebeleid.
De Europese Unie is vanaf 2015 geconfronteerd met een grote vluchtelingenstroom. Tot op de dag van vandaag is het nog steeds niet gelukt om een duurzaam, effectief migratiebeleid door te voeren dat op de steun kan rekenen van alle lidstaten. De EU staat daarom voor de uitdaging om het asiel- en migratiebeleid toekomstbestendig te maken. Momenteel lukt het sommige landen weliswaar om de ongereguleerde migratiestromen te stoppen door middel van tijdelijke grenscontroles aan de binnengrenzen, maar hoe moet dit met het oog op het Verdrag van Schengen nu verder? Hoe kunnen de buitengrenzen beter bewaakt worden, maar tegelijkertijd ook de rechten van vluchtelingen beschermd worden? Hoe lang kunnen de ‘tijdelijke’ grenscontroles van kracht blijven?